Objava privremenih rezultata ispita Državne mature – 11.7.2022. u 12:00:00

Početak prijave prigovora – 11.7.2022.

Kraj prijave prigovora – 13.7.2022.

Konačna objava rezultata ispita Državne mature – 18.7.2022. u 12:00:00

PRIGOVOR NA OCJENU (BODOVE) NA ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

Prema članku 43. Pravilnika o polaganju Državne mature  učenik može podnijeti prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave privremenih rezultata ispita. Učenik pisani prigovor podnosi Školskom ispitnom povjerenstvu. Prigovor na ocjenu podnosi se isključivo na bodovanje određenoga zadatka te mora sadržavati podatak o kojemu je zadatku riječ i na što se konkretno podnosi prigovor. Mišljenje o opravdanosti prigovora učenika donosi školsko ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru. Konačnu odluku o prigovoru učenika na ocjene donosi Centar u roku pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora. Centar donosi odluku na temelju mišljenja školskoga ispitnog povjerenstva o opravdanosti prigovora. Učeniku je odluka, tj. odgovor na prigovor vidljiv na njegovoj stranici na poveznici Moji prigovori. Učenik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra Upravnomu vijeću Centra koje donosi odluku u roku dvaju dana od dana primitka prigovora.

Pisani prigovor učenici mogu predati školskom ispitnom povjerenstvu 12.7. 2022. I 13.7. 2022. od 9.00 do 11.00 sati u Medicinskoj školi Karlovac.

Skip to content