Pravilnik za provedbu postupka jednostavne nabave

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

KARLOVAC        

KLASA:003-05/17-01/04

URBROJ:2133-43-17-01-04

Karlovac, 06. lipnja 2017.                 

Temeljem članka 15.stavak 2. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine broj 120/16)

 i članka 193 Statuta Medicinske škole Karlovac, Školski odbor dana 06. lipnja 2017. godine donosi

 

PRAVILNIK ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 1. PREDMET

I.

U svrhu zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom Pravilnikom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (dalje u tekstu: jednostavna nabava), a za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

                                                                           II.

U provedbi nabave robe, radova i usluga pored ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i potzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, i dr.)

                                                                        III.

Prilikom provedbe postupaka jednostavne nabave iz ovog Pravilnika, Škola je obvezna voditi računa o načelima javne nabave i mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije. 

 1. PROVOĐENJE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KUNA

IV.

Nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna  provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

Narudžbenica mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 • naziv, sjedište i OIB dobavljača
 • naziv (vrsta) robe/radova/usluge
 • jedinica mjere
 • količina
 • jedinična cijena
 • ukupna cijena
 • rok i način plaćanja
 • rok za izvršenje/isporuku

Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja, a o izdanim narudžbenicama vodi se posebna evidencija. 

 • PROVOĐENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA I MANJA OD 70.000,00 KUNA

                                                                        V.

Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna i manje od 70.000,00 kuna naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta, koje su prikupljene na dokaziv način (elektroničkom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga i dr.)

Naručitelj istražuje tržište i prikuplja nazive i adrese gospodarskih subjekata koji su registrirani za obavljanje određene usluge, izvršenje radova ili isporuku robe. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od 5 (pet) dana od dana slanja Poziva za dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

 1. PROVOĐENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA I MANJA OD 200.000,00 KUNA, ODNOSNO OD 500.000,00 KUNA

                                                                        VI.

Kod postupaka jednostavne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna, odnosno manje od 500.000,00 kuna poziv za dostavu ponuda objavljuje se na internetskim stranicama i/ili se upućuje poziv za dostavu ponuda na najmanje 5 (pet) gospodarska subjekta ovisno o predmetu nabave na dokaziv način (elektroničkom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga i dr.). Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 10 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja/slanja poziva za dostavu ponuda.

Za nabavu procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna imenuje se stručno povjerenstvo od najmanje 2 (dva) člana, od kojih 1 (jedan) mora imati važeći certifikat na području javne nabave. Članovi stručnog povjerenstva ne moraju biti zaposlenici naručitelja.

 

 1. PROVOĐENJE POSTUPKA

VII.

 

Poziv za dostavu ponuda iz članka V. i VI. mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da sadrži sve potrebne podatke koji ponuditelju omogućuju izradu i dostavu ponude.

Poziv za dostavu ponude obvezno mora sadržavati slijedeće podatke:

 • naziv i sjedište Naručitelja,
 • opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,
 • procijenjenu vrijednost nabave,
 • kriterij za odabir ponude,
 • način plaćanja,
 • rok i mjesto isporuke robe/izvršenja radova/pružanja usluge,
 • rok za dostavu ponuda,
 • troškovnik,
 • način dostavljanja ponude,
 • adresa na koju se ponude dostavljaju te kontakt osobu 

Pozivu se može priložiti i dodatna dokumentacija. Dodatnu dokumentaciju čine skice, nacrti, planovi, studije i slični dokumenti. 

Kod postupaka jednostavne nabave iz članka VI. ovog Pravilnika u pozivu za dostavu ponuda mogu  se odrediti osnove za isključenje gospodarskih subjekata, uvjete profesionalne, ekonomsko-financijske i tehničke i stručne sposobnosti gospodarskih subjekata te odgovarajuća jamstva.

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

VIII.

Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko se koristi kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, uz kriterij cijene određuje se i drugi kriteriji povezani sa predmetnom nabave primjerice: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne značajke, ekološke značajke, operativni troškovi, kvalifikacije i iskustvo osoblja, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr.

IX.

Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja, te ako je potrebno neovisne stručne osobe.

Ovlašteni predstavnici naručitelja sastavljaju zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te  prijedlog Odluke koju potpisuje odgovorna osoba naručitelja.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

                                                                        X.

Po provedenoj nabavi izrađuje se narudžbenica ili ugovor, a koje potpisuje odgovorna osoba naručitelja.

Nakon potpisa 1 (jedan) primjerak narudžbenice/ugovora dostavlja se odabranom ponuditelju, a 1 (jedan) primjerak računovodstvu.

Izvršenje narudžbenice/ugovora dužna je pratiti osoba koja je inicirala i/ili podnijela zahtjev za nabavu.

 • ZAVRŠNE ODREDBE

XI.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Uputa za provedbu postupaka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti (Klasa:003-05/14-01/02, Urbroj:2133-43-14-01-02 od 28.veljače 2014. godine)

XII.

            Ova Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama škole.

Predsjednik Školskog odbora

 ________________________

Kruno Smolčić, bacc.physioth.

 

Preuzmite  Pravilnik za provedbu postupka jednostavne nabave

                                  

 

                                                    

Skip to content