MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

Dr. Andrije Štampara 5,

47 000 Karlovac

KLASA: 132-01/21-06/3

URBROJ: 2133-43-21-02

U Karlovcu, 04.02.2021.godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Karlovac, Dr. Andrije Štampara 5 , 47 000 Karlovac a vezano uz  natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice stručnih predmeta (magistar/magistra sestrinstva, stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva), na određeno puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad,  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje

PRAVILA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA TESTIRANJE

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Karlovac, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Način provjere i vrednovanja kandidata biti će objavljen putem poziva na testiranje kandidata.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će provesti procjenu i vrednovanje kandidata.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju i izrađuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Nakon utvrđene rang liste Povjerenstvo će postupiti sukladno članku 11. stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Karlovac.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku  od  15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

  1. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017)
  2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)
  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17.,68/18.,98/19. i 64/20.),

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

Skip to content