MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

47000 Karlovac, Dr. Andrije Štampara 5, tel./fax: (047) 431-371

e-mail: medicinska.skola@ka.t-com.hr

Klasa:132-01/19-02/3

Urbroj:2133-43-19-02

Karlovac, 9.9.2019. godine

POZIV NA TESTIRANJE

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture,  na neodređeno nepuno radno vrijeme 33 sata tjedno, koji je objavljen dana 26.08.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Medicinske škole Karlovac, http://www.ss-medicinska-ka.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „Natječaji“.

održat će se dana 11.9.2019. godine u Medicinskoj školi Karlovac, u knjižnici škole, putem intervjua.                                            

  1. Testiranje za 1. grupu održati će se u
  • 8:00 sati –  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja te početak intervjua

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj  PREZIME I IME KANDIDATA
    1. Ivana Starešinčić Grčić
    2. Mislav Žirovčić
    3. Mateja Gržan
    4. Nikola Dragičević
    5. Ino Tomičić

 

  1. Testiranje za 2. grupu održati će se u
  • 12:00 sati –  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja te početak intervjua

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj  PREZIME I IME KANDIDATA
1. Nevio Kok
    2. Stanislava Jovanović
    3. Ivana Vrbetić Lipošćak
    4. Lorena Orešković
    5. Zvonimir Conjar

 

Ako kandidat   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će započeti intervju.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

 

 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

Skip to content