MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

47000 Karlovac, Dr. Andrije Štampara 5, tel./fax: (047) 431-371

e-mail: medicinska.skola@ka.t-com.hr

 

Klasa:132-01/19-02/3

Urbroj:2133-43-19-02

Karlovac, 9.9.2019. godine

                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto nastavnika psihologije,  na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 26.08.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Medicinske škole Karlovac, http://www.ss-medicinska-ka.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „Natječaji“.

 

održat će se dana 12.9.2019. godine, s početkom u 14:00 sati,

                              u Medicinskoj školi Karlovac, u knjižnici škole, putem intervjua                              

 

  • 14:00 sati – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja te početak intervjua

 

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj  PREZIME I IME KANDIDATA
    1. Aleksandra Protulipac Čalić
    2. Maja Dujmov
    3. Melita Ladika
    4. Mario Bogdanović
    5. Adriana Sladić
    6. Ana Rajačić
    7. Anja Miletić
    8. Josip Friščić
    9. Anamarija Parić
  10. Anamarija Župčić
  11. Lea Šipka
  12. Mateja Bubaš

 

Ako kandidat   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će započeti intervju.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

 

Skip to content