Dobri parazit

 1. U projektu sudjeluju: Ekonomsko – turistička škola Karlovac, Medicinska škola Karlovac i Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac.

Nastavnici uključeni u projekt: Marija Baričević, dipl.ing.šum., Duka Ivan, mag.pharm., Krajačić Petra dr. sc. biologije, Penić Sanja, prof.biologije i kemije, izvrstan savjetnik , Irena Smolčeć, prof. eng.jezika, Šegavić Marko, dipl.ing.biologije, prof. savjetnik

U projektu sudjeluje dvanaest učenika drugih i četvrtih razreda. Iz naše škole sudjeluje pet učenica drugog razreda smjera farmaceutski tehničar/ farmaceutska tehničarka.: Karlovac: Crnić Lana, Čumorić Chiara, Bačvar, Viktorija, Radenčić, Petra i Salković, Maja.

 1. Tema projekta: Biotička uloga ose šiškarice u šumi hrasta kitnjaka.
 2. Trajanje projekta od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2024.
 3. Cilj projekta je utvrditi ekološki značaj biotičkog odnosa parazitske simbioze u šumama hrasta kitnjaka na području grada Ozlja.
 4. Ishodi i aktivnosti koje bi proveli tijekom provedbe projekta su:
 5. a) Na geografskoj karti označiti šume hrasta kitnjaka na području grada Ozlja.
 6. b) Sakupiti uzorke šiški ose šiškarice u šumi hrasta kitnjaka.
 7. c) Izraditi herbarij s vrstama drveća hrasta u porodici Fagaceae (bukovki) karakteristične za Republiku Hrvatsku.
 8. d) Napraviti božićne ukrase od šiški.
 9. e) Napraviti sekciju šiški u svrhu pronalaska različitih stadija životnog ciklusa ose šiškarice.
 10. f) Ekstrahirati tanin iz šiške.
 11. g) Upotrijebiti ekstrahirani tanin u svrhu razvijanja vještine pisanja krasopisom.
 12. h) Razvijati vještinu promatranja i opažanja kod učenika u izvornoj stvarnosti.
 13. i) Izraziti kritičko mišljenje o entomofauni šume hrasta kitnjaka.
 14. j) Primijeniti vještinu finomotorike pri izradi entomoloških preparata.
Skip to content