Medicinska škola Karlovac

dr. Andrije Štampara 5

Karlovac

Klasa:132-01/19-02/1

Urbroj:2133-43-19-01

Karlovac, 18. siječnja 2019.godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18) Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, Karlovac, raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem u radni odnos

 

  1. Voditelj/voditeljica računovodstva, jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust

Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 ) ostali uvjeti su:

  • visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera (dipl. ekonomist, mag. ekonomije, stručni prvostupnik ekonomije)
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva
  • poznavanje rada na računalu, Windows okruženje, MS OFFICE
  • poznavanje rada u registru zaposlenih u javnom sektoru i u centralnom obračunu plaća (COP)
  • poznavanje rada u integriranom informacijskom sustavu proračunskog računovodstva winGPS-a tvrtke INFOMARE u sustavu županijske riznice.

 

Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti:

1.životopis,

2. presliku rodnog lista,

3. dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

5. dokaz o državljanstvu,

6. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7. dokaz o radnom iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva (potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će Školi izvornike svih traženih isprava.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.) trebaju priložiti dokaze navedene na stranici ministarstva branitelja, na linku

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Medicinskoj školi Karlovac da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja.

Prijave dostaviti na adresu:

Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, 47000 Karlovac, s naznakom „za natječaj voditelj/ica računovodstva“

Rok za prijavu je 8 dana od objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Medicinske škole Karlovac.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obavješteni u zakonskom roku pisanim putem.

 

Ravnateljica škole:

Jasminka Štajcer, mag.nov.

Priloženi dokumenti:
Skip to content