Medicinska škola Karlovac

Dr. Andrije Štampara 5

Karlovac

Klasa:132-01/17-03/02

Urbroj:2133-43-17-03-02

Karlovac, 21. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, Karlovac, raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem u radni odnos

 

  1. Voditelj/voditeljica računovodstva, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) ostali uvjeti su:

  • visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera (dipl. ekonomist, mag. ekonomije, stručni prvostupnik ekonomije)
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva
  • poznavanje rada na računalu, Windows okruženje, MS OFFICE
  • poznavanje rada u registru zaposlenih u javnom sektoru i u centralnom obračunu plaća (COP)
  • poznavanje rada u integriranom informacijskom sustavu proračunskog računovodstva winGPS-a tvrtke INFOMARE u sustavu županijske riznice.

 

Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti:

Životopis, domovnicu, dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o radnom iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva (potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će Školi izvornike svih traženih isprava.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Prijave dostaviti na adresu:

Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, 47000 Karlovac, s naznakom „za natječaj voditelj/ica računovodstva“

 

Kandidati za radno mjesto voditelj/ica računovodstva koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će, sukladno Pravilniku o radu Medicinske škole Karlovac podvrgnuti dodatnome testiranju i razgovoru.

 

Vrijeme i način održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici škole.

 

Kandidat s kojim se bude sklopio Ugovor o radu imat će probni rad od 6 mjeseci.

 

Rok za prijavu je 8 dana od objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama o oglasnoj ploči Medicinske škole Karlovac.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obavješteni u zakonskom roku pisanim putem.

Priloženi dokumenti:

Natjecaj_-_Racunovodstvo

Skip to content