Na temelju članka 107. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp., 90/11. i 16/12, 86/2012., 94/13., 152/14, 7/17.) Medicinska škola Karlovac, Karlovac, dr. Andrije Štampara 5 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1. Spremačica škole, jedan izvršitelj, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sata tjedno.

 

Uvjet: završena najmanje osnovna škola

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. Presliku svjedodžbe o završenom školovanju
  2. Presliku rodnog lista
  3. Elektronski zapis osiguranja s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana )
  5. Kratki životopis

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Rok za prijavu: 8 dana od objave na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave poslati na adresu sa naznakom „ZA NATJEČAJ“ Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, 47000 Karlovac

 

 

OIB: 91734340338,

MB: 3791831

 

Karlovac, 16. svibnja 2017.

 

 

Ravnateljica:

Jasminka Štajcer, mag nov.

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content