Medicinska škola Karlovac, Karlovac, dr. Andrije Štampara 5 raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1. Profesor/profesorica stručnih predmeta, doktor medicine, jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme 22 sata tjedno do 30. lipnja 2017. godine.

Uvjet: VSS, doktor medicine, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

Ostale informacije: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp., 90/11. i 16/12, 86/2012., 94/13., 152/14, 7/17.) i Pravilnika o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Za navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Za natječaj dostaviti: zamolbu, životopis, dokaz o završenom obrazovanju, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 30 dana) i elektronički zapis osiguranja s HZMO-a.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Rok za prijavu: 8 dana od objave na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave poslati na adresu sa naznakom „ZA NATJEČAJ“ Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, 47000 Karlovac

 

OIB: 91734340338,

MB: 3791831

Karlovac, 22. ožujka 2017.

 

ravnateljica:

Jasminka Štajcer, mag. nov.

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content