Medicinska škola Karlovac

Dr. Andrije Štampara 5

Karlovac

 

Klasa:132-01/17-03/01

Urbroj:2133-43-17-03-01

 

Karlovac, 21. prosinca 2017

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, Karlovac, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1. Profesor/profesorica stručnih predmeta, doktor medicine, jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme 22 sata tjedno.

Uvjet: VSS, doktor medicine, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta.

 

  1. Stručni učitelj/učiteljica, diplomirana sestra, prvostupnica/baccalaurea sestrinstva jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjet: VŠS, prvostupnica/baccalaurea sestrinstva, položen stručni ispit, položena pedagoška grupa predmeta, iskustvo rada u školi.

 

  1. Stručni učitelj/učiteljica, diplomirana sestra, prvostupnica/baccalaurea sestrinstva jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme

Uvjet: VŠS, prvostupnica/baccalaurea sestrinstva, položen stručni ispit, položena pedagoška grupa predmeta i iskustvo rada u školi.

 

Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) ostali uvjeti su:

 

Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti:

Životopis, domovnicu, dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će Školi izvornike svih traženih isprava.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Rok za prijavu je 8 dana od objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave dostaviti na adresu:

Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, 47000 Karlovac, s naznakom “za natječaj“

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obavješteni u zakonskom roku pisanim putem.

Priloženi dokumenti:

natjecaj_za_popunu_radnih_mjesta_u_2017._godini

Skip to content