MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

47000 Karlovac, Dr. Andrije Štampara 5, tel./fax: (047) 431-371

e-mail: medicinska.skola@ka.t-com.hr

Klasa:132-01/20-02/4

Urbroj:2133-43-20-01

Karlovac, 7.12.2020. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 ,7/17,68/18,98/19 i 64/20) ravnateljica Medicinske škole Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, Karlovac, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Nastavnik/ica stručnih predmeta (magistar farmacije), VSS , visoka stručna sprema,
 • jedan izvršitelj,
 • rad na neodređeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 11 sati tjedno
 • Mjesto rada: Medicinska škola Karlovac, a prema potrebi i izvan sjedišta škole
 1. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18,98/19 i 64/20).
 • U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18,98/19 i 64/20).

Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:

 1. Životopis,
 2. dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika diplome o završenom studiju)
 3. dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),
 4. dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj i ne obavještavaju se o razlozima zašto se ne smatraju kandidatima natječaja.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08. I 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13, 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ( NN br. 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se procjena i vrednovanje znanja i sposobnosti sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Karlovac.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Medicinske škole Karlovac na početku školske godine za tu školsku godinu.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na procjenu i vrednovanje.

Kandidati su obvezni pristupiti procjeni, ako kandidat ne pristupi utvrđenoj procjeni i vrednovanju , smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Medicinske škole Karlovac http://www.ss-medicinska-ka.skole.hr/ u rubrici pod nazivom “Natječaji” istovremeno s objavom natječaja.

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja objavit će se najmanje tri dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Medicinske škole Karlovac http://www.ss-medicinska-ka.skole.hr/ u rubrici pod nazivom “Natječaji” s rang listom kandidata koji se pozivaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od  15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen 7.12.2020.godine na mrežnim stranicama Hrvatskog  Zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Medicinske škole Karlovac http://www.ss-medicinska-ka.skole.hr/ u rubrici pod nazivom “Natječaji” i oglasnoj ploči škole.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 15.12.2020. godine.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Medicinskoj školi Karlovac da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN br.42/18)

 

Prijave dostaviti na adresu:

Medicinska škola Karlovac,

 1. Andrije Štampara 5, 47000 Karlovac,

S naznakom “za natječaj – nastavnik/ica stručnih predmeta“

Ravnateljica škole:

Jasminka Štajcer mag. nov.

 

 

 

Skip to content