Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 88. stavak 1. Statuta Medicinske škole Karlovac, Školski odbor Medicinske škole Karlovac raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane u članku 126. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na ovaj natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj  preslici:

– životopis

– domovnicu

– dokaz o završenom studiju

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita

– dokaz o stažu osiguranja (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radno pravnom statusu)

– potvrda školske ustanove o vrsti  i trajanju poslova

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu škole:

Medicinska škola Karlovac

dr. Andrije Štampara bb

47 000 Karlovac

s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu škole – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content