Europska profesionalna kartica (EPC – poznat i kao Europska strukovna iskaznica) elektronički je postupak kojim možete zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici EU-a. Tim se postupkom lakše i brže upravlja te je transparentniji od tradicionalnih postupaka priznavanja kvalifikacija: svoj zahtjev možete pratiti na internetu te ponovno upotrijebiti već učitane dokumente za podnošenje novih zahtjeva u drugim državama.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_hr.htm

Skip to content