Katalog informacija

UVODNE NAPOMENE

Temeljem čl. 22. st. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10., 37/11. i 77/11.) ovaj Katalog sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Medicinska škola Karlovac, Karlovac, dr. Andrije Štampara bb.

Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Medicinska škola Karlovac omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 1. putem službene web stranice Škole:
 • • informacije o ustroju i nadležnosti Škole,
 • • informacije o zaposlenicima,
 • • informacije o aktivnostima Škole,
 • • informacije o pravnim i drugim aktima Škole,
 • • informacije o učeničkim aktivnostima,
 • • informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole,
 • • informacije o načinu i pravilima školovanja,
 • • najave aktivnosti Škole,
 • • objave priopćenja za javnost.
 1. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem pripćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 1. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 1. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

 

 1. OSNOVNI PODATCI O MEDICINSKOJ ŠKOLI kARLOVAC

Škola je pravni slijednik COIUO „dr. Ivan Ribar“ Karlovac. Od 1. siječnja 1992. godine Srednja medicinska škola počinje samostalno djelovati, kao Medicinska škola Karlovac.

Škola izvodi nastavni plan i program za:

područje rada zdravstvo i socijalna skrb za programe:

 •  medicinska sestra–medicinski tehničar,
 • medicinska sestra/tehničar opće njege,
 • fizioterapeutski tehničar,
 • sanitarni tehničar,
 • primalja-asistentica,
 • medicinski kozmetičar,

čijim završetkom učenici stječu srednju stručnu spremu.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Medicinska škola Karlovac obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:

 • • upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
 • • organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
 • • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
 • • poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
 • • organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
 • • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
 • • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik učenika.

Školom upravlja Školski odbor, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Medicinska škola Karlovac i to kako slijedi:

 1. a) pregled informacija,
 2. b) opis sadržaja informacija,
 3. c) namjena informacija,
 4. d) način osiguravanja prava na pristup informacijama.

 

 1. a) Pregled informacija

Škola posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • • ustroju i nadležnosti Škole
 • • zaposlenicima
 • • aktivnostima Škole
 • • pravnim i drugim aktima Škole
 • • načinu i pravilima školovanja
 • • učeničkim aktivnostima
 • • međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

 

 1. b) Opis sadržaja informacija
 • • ustroj i nadležnost Škole
 • • radnici
 • • aktivnosti Škole
 • • pravni i drugi akti Škole
 • • način i pravila školovanja
 • • učeničke aktivnosti
 • • međuinstitucionalne aktivnosti Škole

 

 1. c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 1. d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:
•pisanim putem na adresu:
Medicinska škola Karlovac
Karlovac, dr. Andrije Štampara bb
47 000 Karlovac

•putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:
medicinska.skola@ka.t-com.hr

 

•telefonom na sljedeće brojeve:
047 /431-371

•telefaxom na sljedeći broj:
047/431-304

•usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rok za odgovor na zahtjev može se produžiti do 30 dana u slučajevima propisanim Zakonom.

Ravnateljica:

Jasminka Štajcer, dipl. knjiž.

KLASA: 01-2012./12

URBROJ: 2133-43-2012./12

Karlovac, 19. siječnja  2011.

Zahtjev za pristup informacijama obrazac

Skip to content