I.

Zaklada „Hrvatska za djecu raspisuje javni natječaj za dodjelu 500 stipendija učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014./2015. (u daljnjem tekstu: javni natječaj).

Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 700,00 kuna.

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju učenici/ce koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

–          da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u trajanju od 3 godine do dana podnošenja prijave na javni natječaj,

–          da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva svih članova/ica obitelji i djeteta iz te obitelji ne prelazi iznos od 80% proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu (dalje: proračunska osnovica) i da prosječni mjesečni prihod po članu/ici zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini, prije podnošenja prijave na javni natječaj ne prelazi iznos od 80% proračunske osnovice,

–          da nisu korisnici neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja.

Proračunska osnovica za 2014. godinu iznosi 3.326,00 kuna, a 80% proračunske osnovice iznosi 2.660,80 kuna.

III.

Pravo na stipendiju tijekom srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti učenik/ica koji/a udovoljava sljedećim posebnim uvjetima:

–          da je redoviti/a učenik/ica na srednjoškolskom obrazovanju, u skladu s posebnim propisima te redovito i uredno ispunjava svoje obveze,

–          da savladava školsko gradivo bez ponavljanja godine,

–          ako je učenik/ica prvog razreda srednjoškolskog obrazovanja završio/la posljednji razred osnovne škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,50,

–          da mu/joj je prosjek ocjena u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju   najmanje 3,00.

IV.

Pravo na stipendiju imaju kandidati/kinje koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare potrebni broj bodova.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

– prosječan opći uspjeh u dosadašnjem školovanju,

– socijalni status,

– mjesto prebivališta,

– osvojene nagrade na državnim natjecanjima iz znanja.

Dodatni kriterij za dodjelu stipendija je utvrđen status težeg invaliditeta kandidata/kinje prema posebnim propisima ili/i težeg invaliditeta roditelja kandidata/kinje.

V.

Uz prijavu za sudjelovanje na javnom natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti:

–     ispunjeni obrazac Zaklade „Hrvatska za djecu“ za prijavu na natječaj,

–          domovnicu,

–          dokaz o prebivalištu dužem od tri godine u Republici Hrvatskoj (napomena: računa se unazad od dana podnošenja prijave na natječaj),

–          svjedodžbu iz posljednjeg razreda osnovnoškolskog obrazovanja (za učenike/ice 1. razreda srednjoškolskog obrazovanja), odnosno svjedodžbu/svjedodžbe iz svih razreda srednjoškolskog obrazovanja (za učenike/ice od 2. do 4. razreda srednjoškolskog obrazovanja),

–          izjavu ovjerenu od javnog bilježnika o sastavu kućanstva sa imenom, prezimenom, JMBG-om, srodstvom prema davatelju izjave za svakog člana kućanstva te koju vrstu prihoda ostvaruje svaki član kućanstva,

–          izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da nije korisnik/ica neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja,

–          potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove kućanstva starije od 15 godina za prethodnu godinu,

–          potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini za članove kućanstva koji su umirovljenici,

–          potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora u tijeku prethodne kalendarske godine za članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te rodiljnih i roditeljskih potpora,

–          potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti u tijeku prethodne kalendarske godine za članove kućanstva koji su ostvarili prihod temeljem ove naknade,

–          potvrdu o visini naknade mirovine ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini za svakog člana kućanstva koji ostvaruje naknadu mirovine,

–          potvrde poslodavaca o visini plaće, naknadi plaće i drugog dohotka (za obrtnike i druge samostalne djelatnosti pregled prihoda i rashoda) za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog zaposlenog člana kućanstva i člana kućanstva koji je ostvario drugi dohodak (ugovor o djelu i slično),

–          potvrda o visini drugih prihoda koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog člana kućanstva koji je ostvario drugi prihod (prihod od dividende i slično),

–          potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (s zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), ostvarene za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog  člana kućanstva koji ostvaruje mirovinu,

–          potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog  člana kućanstva koji je ostvario prihod temeljem ove naknade,

–          potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora za članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te rodiljnih i roditeljskih potpora za zadnja tri mjeseca  u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj,

–          potvrdu o visini naknade mirovine za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj ostvarene  za svakog člana kućanstva koji ostvaruje naknadu mirovine,

–          ako je radno sposobni član kućanstva nezaposlen, dokaz iz evidencije Hrvatskog zavoda za   zapošljavanje,

–          ako je obitelj kandidata/kinje ili pojedini član kućanstva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi, pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o utvrđivanju navedenog prava iz socijalne skrbi;

–          ako je kandidat/kinja ili roditelj kandidata/kinje osoba s težim invaliditetom, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta,

–          ako je kandidat/kinja bez jednog ili oba roditelja, izvadak iz matice rođenih za kandidata/kinju i izvadak iz matice umrlih za roditelja,

–          diploma odnosno priznanje sa državnih natjecanja iz znanja iz prethodne školske godine, ukoliko kandidat/kinja iste posjeduje.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici.

VI.

Prijave na javni natječaj podnose se do zaključno 14. studenoga 2014. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu

Zaklada „Hrvatska za djecu“, Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb

(sa naznakom- natječaj za stipendiranje učenika).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave i neovjerene preslike kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj za maloljetne učenike/ice podnose te sve potrebne izjave i podatke daju njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici.

Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na internet stranici Ministarstva socijalne politike i mladih (ikona: Zaklada „Hrvatska za djecu“) te na internet stranici Zaklade „Hrvatska za djecu“.

VII.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima/ama za školsku godinu 2014./2015., a isplaćuje se mjesečno u obliku 10 redovitih isplata, za razdoblje od rujna do lipnja. Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje, prava i obveze korisnika stipendije i Zaklade „Hrvatska za djecu“, utvrdit će se posebnim Ugovorom.

 

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content